Sanjil Shah

Managing Partner, Alignvest Student HousingShare

Sanjil Shah